Ångerrätt / Kundinformation

1. Ångerrätt för konsumenter och ångerblankettsförlaga

A) Ångerrätt för konsument för köpekontrakt/avtal som ingås på distans
B) Ångerblankettsförlaga

A) Ångerrätt för konsument för köpekontrakt/avtal som ingås på distans

En konsument - d.v.s. varje fysisk person som sluter ett rättsavtal för ändamål som till övervägande del vare sig kan tillgodoräknas personen kommersiellt eller dennes självständiga yrkesverksamhet - kan ångra sitt kontraktingående av avtal med ekonomiska villkor under följande förutsättningar:

Ångermeddelande

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångertiden är fjorton dagar från och med den dag då du, eller en tredje part, annan än transportören, som namnges av dig, har tagit den sista varan i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-post: service@bergfreunde.se, telefon: +49 7121-70 12 0) med en tydlig förklaring (t. ex. insänd per post eller e-post) om ditt beslut att ångra detta avtal. För detta kan du, men behöver inte tvunget, använda bifogad ångerblankettsförlaga.

För att beakta ångertiden räcker det att du skickar meddelandet om utövad ångerrätt före ångertidens utgång.

Följder av ett upphävande
Om du upphäver detta avtal måste vi återbetala samtliga betalningar som du har inbetalat till oss, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den av oss erbjudna billigaste standardleveransen), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag vi fick meddelandet om ditt upphävande av detta avtal. För sådana återbetalningar kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen kommit överens med dig om något annat. Du kommer inte att på något sätt debiteras för återbetalningen.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har återfått varorna eller tills du har kunnat visa att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som sker först.

Du ska returnera eller inlämna varorna till oss omgående, och under alla omständigheter senast fjorton dagar, från den dag då du underrättar oss om upphävandet av detta avtal. Ångertiden har beaktats om du skickar varorna inom ångertidens två veckor. Du bär den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varor.

Du behöver bara betala för varornas eventuella minskade värde om denna värdeminskning beror på din icke-nödvändiga hantering av varorna, vilket fastställs vid vår kontroll av deras beskaffenhet, egenskaper och funktion.


Ångerrätten gäller inte för avtal

  • om leverans av varor som inte är förtillverkade, och för vars produktion det krävs ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt anpassats till konsumentens personliga behov,
  • om leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt passerades,
  • om leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal,

Ångerrätten upphör i förtid för avtal:

  • om leverans av förseglade varor som på grund av hälsoskydd eller hygien inte är lämpliga för returnering, om deras försegling avlägsnats efter leveransen,
  • om leverans av varor som på grund av sin beskaffenhet har blandats med andra varor så att de inte går att skiljas åt efter leveransen,
  • om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i förseglad förpackning, om förseglingen avlägsnats efter leveransen,

B) Ångerblankettsförlaga

Ångerblankettsförlaga

(Om du vill ångra avtalet ska du fylla i och skicka in denna blankett)

Till Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-post: service@bergfreunde.se

Härmed upphäver jag/vi (*) det av mig/oss (*) ingångna avtalet om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänster (*)

Beställda den (*)/mottagna den (*)

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid skriftligt meddelande)

Datum

_______________
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

2. Information om Batterilagstiftningen

Enligt Batterilagstiftningen är vi, i samband med försäljning av batterier och ackumulatorer resp. i samband med leverans av enheter som innehåller batterier eller ackumulatorer, skyldiga att informera om följande:

Ackumulatorer och batterier hör inte hemma i hushållsavfallet. Att slänga sådant material i hushållsavfallet är enligt Batterilagstiftningen uttryckligen förbjudet. Som slutförbrukare är man enligt lag skyldig att lämna urladdade batterier för återvinning. Vänligen släng gamla batterier hos en kommunal återvinningsstation eller lämna in dem kostnadsfritt på respektive försäljningsställe. Nya batterier som ingår i vårt sortiment, eller har ingått i sortimentet, eller batterier i produkter som ingår eller har ingått i vårt sortiment, kan du efter användning, om det rör sig om normala hushållsmängder, lämna in kostnadsfritt på följande adress eller skicka dem till oss med post. Återlämnandet måste vara kostnadsfritt för oss.

Bergfreunde GmbH, c/o Rhenus Warehousing Solutions, Colemanstrasse 11, 35394 Gießen - Germany

Batterier som innehåller skadliga ämnen är märkta med en symbol i form av en överkryssad soptunna, ungefär som den här bredvid avbildade symbolen. Under soptunnesymbolen står den kemiska beteckningen på det skadliga ämnet – ”Cd” för kadmium. ”Pb” står för bly, ”Hg” för kvicksilver. Du hittar dessa anvisningar även i de medföljande handlingarna i varusändningen eller bruksanvisningen från tillverkaren.