Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor för företaget Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, nedan betecknad som säljare.

§ 1 Allmänt, begreppsdefinitioner

(1) Följande Allmänna affärsvillkor gäller för affärsförhållandet mellan säljaren och kunden i den vid tidpunkten för köpet giltiga utformningen.

(2) Konsument är varje fysisk person som sluter ett rättsavtal för ändamål som till övervägande del vare sig kan tillgodoräknas personen kommersiellt eller dennes självständiga yrkesverksamhet. Företagare, i enlighet med affärsvillkoren, är fysiska eller juridiska personer eller rättskapabla föreningar som vid slutande av rättsavtalet handlar kommersiellt eller utövar självständiga yrkesverksamhet. Kunden, i enlighet med affärsvillkoren, är både konsument och företagare.

(3) Individuella avtalsöverenskommelser har företräde framför texten Allmänna affärsvillkor. Avvikande, mot varandra stående eller kompletterande Allmänna affärsvillkor ingår inte i avtalet om inte dess giltighet uttryckligen godkänns.

§ 2 Ingående av avtal

(1) Presentationen av varan på säljarens webbsida utgör ingen offert i rättslig bemärkelse utan utgör endast en uppmaning till kunden att be om en offert i rättslig bemärkelse. De beställda varorna kan av tekniskt begränsade visningsmöjligheter kan avvika något från det som kan antas på basis av de på internet visade varorna; i synnerhet gäller detta färgavvikelser i den mån färgen kan bedömas.

(2) Beställning från kunden kan ske via säljarens internetsida, via mejl, per telefon men även skriftligen. Beställningen från kunden utgör en bindande offertförfrågan för slutande av ett köpavtal omfattande beställd(a) vara/varor. De tekniska stegen för att ingå köpeavtalet via säljarens webbplats är följande:

a) Kunden kan välja produkter från säljarens sortiment och lägga dem i en s.k. varukorg med knappen ”Lägg i varukorgen”. Varukorgens innehåll kan när som helst visas genom ett klick på knappen ”Varukorg”. Kunden kan när som helst se uppgifterna i denna (t.ex. antal) och vid behov ändra dem eller ta bort produkter från varukorgen genom att klicka på knappen ”Ta bort”. Då genomförs ingen bindande beställning av dessa produkter.

b) Kunden leds genom beställningsprocessen via knappen ”Gå till kassan”, där kunden kan spara sina kunduppgifter, sin leveransadress och önskat betalningssätt. I slutet kommer kunden tillbaka till beställningsöversikten, där alla uppgifter visas igen. Innan beställningen skickas kan kunden ännu en gång kontrollera samtliga uppgifter här (t.ex. namn, adress, leverans, betalningssätt och beställda artiklar) och ändra med funktionen ”tillbaka” i webbläsaren eller med knappen ”redigera” eller avbryta köpet genom att stänga webbläsaren. Först när kunden klickar på knappen ”Köp” skickas en bindande förfrågan om köp av varorna som finns i varukorgen. Förfrågan kan dock endast skickas och överföras om kunden har accepterat dessa avtalsvillkor genom att klicka på knappen ”Acceptera de allmänna affärsvillkoren” och därmed inkluderat dem i sin förfrågan. Säljaren skickar därefter en automatisk mottagningsbekräftelse via e-post till kunden, i vilken kundens beställning specificeras igen och som kunden kan skriva ut med funktionen ”Skriv ut”. Den automatiska mottagningsbekräftelsen bekräftar att kundens beställning har mottagits av leverantören, men innebär ännu inte att kundens förfrågan om att ingå ett köpeavtal har godkänts.

c) När betalningssättet faktura väljs ingås köpeavtalet när ett separat e-postmeddelande med en orderbekräftelse skickas eller när varorna levereras. Säljaren har rätt att acceptera kundens förfrågan om att ingå avtal, som omfattas av beställningen, inom 5 arbetsdagar. För en vara som har beställts elektroniskt har säljaren rätt att godta beställningen inom 2 arbetsdagar efter att den har inkommit. Om säljaren levererar de beställda varorna inom denna tidsfrist anses beställningen vara godkänd.

d) Vid förskottsbetalning/banköverföring genom att den betaltjänstleverantör som erbjuds av säljaren väljs, t.ex. Klarna-direktöverföring, iDEAL, ApplePay, Banconctact eller PayPal, godtar säljaren kundens förfrågan bindande genom att inleda betalningstransaktionen via betaltjänstleverantören. Köpeavtalet ingås därmed i och med att betalningsprocessen mellan parterna slutförs. En separat orderbekräftelse från säljaren krävs därför i regel inte för att köpeavtalet ska träda i kraft.

e) I motsats till b) kan kunden påbörja och avsluta beställningsprocessen via PayPal med knappen ”direkt till PayPal” när varan/varorna har lagts i varukorgen. Kunden dirigeras i detta fall direkt till betaltjänstleverantören PayPal. Beställningen slutförs och beställnings- och betalningsprocessen genomförs då via PayPal och detta utgör ett bindande erbjudande från kunden om att ingå avtal. Säljaren accepterar kundens erbjudande bindande genom att inleda betalningstransaktionen via PayPal. Köpeavtalet ingås därmed i och med att betalningsprocessen mellan parterna slutförs.

(3) Enligt gällande lagstadgade bestämmelser om ogiltigförklarande av avtal, har säljaren rätt att annullera kundens hela beställning vid uppenbart felaktiga prisangivelser. Detta gäller i synnerhet priser som saknas på grund av fel i butiken, varor prissatta till noll kronor eller felaktiga satta priser. Detta gäller även i det fall produkter inte längre kan levereras på grund av uteblivna leveranser från våra underleverantörer, som vi inte ansvarar för. Betalningar som redan har erlagts ska återbetalas av säljaren utan dröjsmål (dvs. inom sju dagar efter annullering) med det betalningssätt som kunden har valt. I händelse av annullering från säljarens sida uppkommer inga kostnader för kunden.

(4) Avtalet ingås med förbehåll för att kunna frånträda avtalet vid felaktiga eller ej regelrätta leveranser från våra underleverantörer. Detta gäller endast i det fall den uteblivna leveransen inte är säljarens fel och denne med vederbörlig omsorg har slutit ett specifikt kompensationsavtal med underleverantören. Säljaren kommer att vidta alla tänkbara åtgärder för att skaffa fram varan. I det fall varan eller varorna inte eller endast delvis finns att tillgå, informeras kunden utan dröjsmål. I detta fall har även kunden rätt att frånträda köpeavtalet. I händelse av frånträdande återbetalas eventuell erlagd betalning utan dröjsmål till kunden.

(5) Om kunden beställer varan på elektronisk väg, sparar säljaren avtalstexten och skickar den, tillsammans med den rättsverksamt inkluderade texten Allmänna affärsvillkor, till kunden per mejl efter att avtal har ingåtts.

§ 3 Äganderättsförbehåll

(1) Vad gäller konsumenter, förbehåller sig säljaren äganderätten till varan tills hela köpbeloppet har erlagts. Vad gäller företagare, förbehåller sig säljaren äganderätten till varan tills alla fodringar har betalats för den löpande affärsuppgörelsen.

(2) Vid avtalsstridigt agerande från kundens sida, i synnerhet vid betalningsförseningar, vid felaktiga uppgifter från kunden angående sin kreditvärdighet eller om en hemställan om insolvensförfarande har inletts – i förekommande fall med fristsättning - har säljaren rätt att frångå avtalet och kräva tillbaka varan i den mån kunden inte, eller inte fullständigt, har fullgjort sin motprestation (betalningsplikt).

(3) Företagaren är berättigad att, enligt en regelrätt affärsuppgörelse, sälja varan vidare. Denne avskriver redan i detta läge alla fordringsanspråk i nivå med fakturabeloppet som genom vidareförsäljningen överförs till en tredje part. Säljaren godkänner överlåtelsen av fordran. Efter överlåtelsen har företagaren befogenhet att kräva in fordran. Säljaren förbehåller sig att inkräva fordran själv så snart som företagaren inte uppfyller sina betalningsskyldigheter och ställer in betalningarna.

(4) Säljaren är skyldig, på begäran av kunden, att frisläppa säkerheter som tillkommer denne i den mån beloppet motsvarar det realiserbara värdet för säkerheten för aktuell fordran överstiger värdet med mer än 10 %. Valet av säkerheter som ska frisläppas åligger säljaren.

§ 4 PRISER OCH FRAKTKOSTNADER

(1) Angivna priser är totalpriser och inkluderar lagstadgad moms och andra priskomponenter. Leveranskostnader framgår av översikten på Fraktkostnadsöversikt/leveransbegränsningar. Kostnader för förpackningsmaterialet ingår i leveranskostnaden. Vid gränsöverskridande leveranser kan ytterligare skatter (t.ex. vid förvärv inom gemenskapen och/eller avgifter (t.ex. tullar) tillkomma i enskilda fall, vilka köparen måste betala direkt till ansvarig tull- eller skattemyndighet där och inte till säljaren.

(2) Kunden har rätt till justering endast när dennes motkrav har vunnit laga kraft, har erkänts eller inte har bestridits av säljaren. Köparens rätt till justering gällande avtalskrav och övriga krav vid inledning eller genomförande av detta avtalsförhållande berörs inte av detta. Kunden kan endast utöva en retentionsrätt om dennes motkrav avser samma avtalsförhållande.

(3) Kunden samtycker till att fakturan skickas elektroniskt till den e-postadress som hen angett vid beställningen, eller tillhandahålls online för nedladdning. Undantagsvis kan kunden kräva att få fakturan i pappersformat.

§ 5 Betalningsalternativ

(1) Vid betalningen kan kunden välja mellan olika betalningssätt. Vi erbjuder alltid ett vanligt förekommande och kostnadsfritt betalningssätt. Säljaren har rätt att utesluta enskilda betalningssätt. Vilka betalningssätt som är tillgängliga framgår uteslutande av alternativen som visas på vår webbplats under beställningen. Utifrån illustrationen nedan kan kunden inte kräva att få betala på ett visst sätt, om detta inte visas bland betalningsalternativen när beställningen görs.

(2) Betalningssättet Paypal

Om betalningssättet PayPal väljs sker en automatisk omdirigering till online-betaltjänsten PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. I detta fall gäller PayPals användarvillkor. Dessa kan kunden läsa på

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=de_DE

eller, om PayPal-konto saknas, på

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacywax-full

Betalningsbeloppet kommer sedan att debiteras från kundens konto efter att nödvändiga uppgifter har angetts och betalningssättet som tillhandahålls av PayPal har valts (direktdebitering, kontokort/kreditkort, faktura) via PayPal efter att beställningen har slutförts.

(3) Betalningssättet kontokort/kreditkort

Vid betalning med kontokort/kreditkort utanför PayPal dras betalningsbeloppet från köparens angivna konto i enlighet med vad som har avtalats mellan kunden och kortföretaget.

(4) Betalningssättet Apple Pay

Betalningsalternativet ”Apple Pay” erbjuds i samarbete med Apple Inc., Park Way, Cupertino, California, U.S. Om betalningssättet Apple Pay väljs vidarebefordras köparen automatiskt till sitt Apple Pay-konto i samband med beställningsprocessen. Betalningen sker via överföring efter slutförd autentisering via Apple Pay. Beloppet dras då direkt från kundens konto när överföringen görs. Mer information om Apple Pay finns på:

https://www.apple.com/se/apple-pay/

(5) Information om betalningssätten och eventuellt tillkommande kostnader för valt betalningssätt hittar du under översikten Betalningssätt på vår webbplats.

§ 6 Frakt

(1) Säljaren levererar uteslutande till de länder som anges under Fraktkostnadsöversikt (leveransbegränsningar) enligt de begränsningar och på de sätt som anges där. Denna information finns även i den ”virtuella varukorgen”.

(2) Leveranstiden för leveranser anges på respektive produktsida. Leveranstidens start avgörs (beroende på valt betalningssätt) enligt styckena 3 till 5.

(3) Vid förskottsbetalning/banköverföring, betalning med betalkort/kreditkort, iDEAL, bancontact, Klarna direktbetalning eller PayPal startar leveranstiden en dag efter betalningsanvisningen. Vid alla övriga betalningssätt startar leveranstiden en dag efter beställningen.

(4) Om leveranstidens start eller slut infaller på en lördag, söndag eller officiell helgdag, förskjuts leveranstidens start eller slut till påföljande vardag.

(5) För leveranser utanför Tyskland gäller en leveranstid på 2–4 arbetsdagar. Starten på leveranstiden rättar sig efter lydelsen i stycke 3.

(6) Avseende förbehållet för regelrätt leverans från underleverantör, hänvisar säljaren till § 2 stycke 4 i texten Allmänna affärsvillkor.

(7) Försäljaren har rätt att göra delleveranser i den mån en delleverans, med hänsyn taget dennes intressen, kan antas gynna kunden. Kunden påförs inga merkostnader för detta.

§ 7 Lagstadgad ångerrätt

(1) Information om den lagstadgade ångerrätten finns under Ångerrätt.

(2) Ytterligare ej bindande anvisningar för retur:

För att returnera varan/varorna kan du använda vår RETUR-process som du hittar här.

Villkoren som anges i detta stycke är inte en förutsättning för att ångerrätten effektivt ska kunna utövas.

§ 8 FRIVILLIG, AVTALSENLIGT INKLUDERAD 100 DAGARS RETURRÄTT

(1) Konsumenter kan returnera de varor som mottagits till oss inom 100 dagar från mottagandet utan att ange skäl. Tidig leverans av varorna är tillräcklig för att uppfylla tidsfristen. Förutsättningen för att utöva den frivilliga returrätten är dock att varorna är i sitt ursprungliga skick, fullständiga och obrukna. Varorna måste returneras utan skada och i korrekt förpackning, inklusive alla etiketter och transportskyddsmaterial. Så långt det är rimligt ska förpackningen för vidarebefordran användas för retur.

Returen måste göras till följande adress:

Bergfreunde GmbH, c/o Rhenus Warehousing Solutions, Colemanstrasse 11, 35394 Gießen - Germany

(2) Returkostnader:
För konsumenter från Tyskland och Österrike erbjuder vi gratis returer. I annat fall står konsumenten för returkostnaden. Säljaren erbjuder en bekväm returservice. Information om retur och om eventuella returkostnader hittar du här. Köpesumman återbetalas via det betalningssätt som ursprungligen användes senast 30 dagar efter att vi tagit emot de returnerade varorna.

(3) Den befintliga lagstadgade ångerrätten samt kundens övriga lagstadgade garantirättigheter påverkas inte av ovannämnda bestämmelser om den frivilliga avtalsenliga returrätten.

§ 9 Riskövergång

(1) Vad gäller konsumenter övergår faran för den tillfälliga förstörelsen och tillfälliga försämringen av den sålda varan, även vid försändelseköp, vid överlämningen av varan till konsumenten.

(2) Vad gäller företagare övergår faran för den tillfälliga förstörelsen och tillfälliga försämringen av den sålda varan vid överlämningen till företagaren;, vid försändelseköp i samband med överlämning av varan till speditören, fraktföraren eller annan person eller organisation som har utsetts att verkställa leveransen.

(3) Överlämningstillfället står fast även om kunden är försenad med att ta emot produkten.

§ 10 Garanti

(1) Kunden har en lagstadgad garantirätt.

(2) Beställda varor kan inom ramen för det som kan antas rimligt avvika något från de på internet avbildade varorna. Med hänvisning till § 2 stycke 1 i texten Allmänna affärsvillkor.

(3) Konsumenten kan välja om de vill kräva kompensation i form av reparation eller ersättningsleverans. Vad gäller företag, kompenserar säljaren för brister i varan i första hand efter eget godtycke, antingen i form av reparation eller ersättningsleverans.

(4) Företagare måste påvisa de uppbenbara bristerna hos den levererade varan för säljaren inom en period på 2 veckor efter erhållande av varan; i annat fall kan garantianspråken inte göras gällande. För att tillvarata fristen, räcker det med rättidig avsändning resp. rättidigt meddelande. För affärsfolk gäller § 377 i HGB ( =”Handelsgesetzbuch”, tysk handelsrättsbok)

(5) Om kunden är företagare gäller som varans skick i princip endast säljarens produktbeskrivning såsom har överenskommits. Offentliga uttalanden, reklam eller marknadsföring från tillverkaren utgör inte underlag för någon avtalsenlig beskaffenhet hos varan.

(6) Garantitiden för konsumenter uppgår till 2 från och med leverans av varan. Däremot är garantitiden för företagare 1 från och med leverans av varan. För begagnade produkter uppgår garantitiden också till 1 från och med leverans av varan. Den ettåriga garantitiden gäller inte om säljaren kan anklagas för grov oaktsamhet och vidare inte i fall där säljaren kan tillskrivas kropps- eller hälsoskador och om kunden mister livet i samband med ett garantifall samt vid leveransregress enligt §§ 478, 479 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Säljarens ansvar enligt produktansvarslagen berörs inte av detta.

(7) Säljaren lämnar inte några garantier i rättslig bemärkelse till kunden, om inget annat uttryckligen har överenskommits. Tillverkningsgarantier berörs inte av detta.

§ 11 Ansvarsbegränsningar

(1) Vid mindre allvarliga tjänstefel begränsar sig ansvaret till de i samband med varutyp förutsebara, avtalstypiska och omedelbara genomsnittsskador. Detta gäller även vid mindre allvarliga tjänstefel som begås av säljarens lagliga företrädare eller vikarierande agent resp. utförare. Försäljaren ansvarar inte för mindre allvarligs skador orsakade av oväsentliga avtalsenliga skyldigheter. Försäljaren ansvarar emellertid för skador gällande kundens avtalsväsentliga rättslägen. Avtalsväsentliga rättslägen är sådana som ska gynna kunden enligt avtalets innehåll och ändamål. Säljaren ansvarar vidare för brott mot skyldigheter vars uppfyllande krävs för att avtalsinnehållet överhuvudtaget ska fungera regelrätt och på vars efterlydnad kunden ska kunna lita på.

(2) De nämnda ansvarsbegränsningarna avser inte anspråk som kunden kan ha gällande garantier och/eller produktansvar. Vidare gäller ansvarbegränsningarna inte vid bedrägligt beteende, brott mot avtalsväsentliga förpliktelser samt för kropps- och hälsoskador resp. om kunden mister livet som kan hänföras till säljaren.

(3) Säljaren ansvarar endast för det egna innehållet på webbutikens sidor. I den utsträckning det finns åtkomst till andra webbsidor via länkar, ansvarar säljaren inte för det främmande innehållet på dessa sidor. Säljaren samtycker inte till det främmande innehållet. I den utsträckning försäljaren får kännedom om lagstridigt innehåll på externa webbsidor, spärras åtkomsten till dessa sidor utan dröjsmål.

(4) Det är kundens ansvar att inom en rimlig tidsperiod som anges i uppdateringsmeddelandet installera de uppdateringar (särskilt programvarusäkerhetsuppdateringar) som regelbundet tillhandahålls för digitala produkter av tillverkaren eller säljaren. Säljaren ansvarar därmed inte för produktfel som enbart kan hänföras till avsaknaden av denna uppdatering efter den angivna tidsfristen för installation.

§ 12 Slutbestämmelser, tvistlösning

(1) Tysk lag tillämpas. Vad gäller konsumenter som inte sluter avtal för yrkes- eller affärsändamål, avser valet av tillämplig lag endast i den utsträckning som garanterat skydd genom tvingande bestämmelser i form av statlig rätt, av vilken konsumenten omfattas, frånkänns. Bestämmelserna i FN-konventionen om internationella köp används inte. § 14 stycke 12 i TDSG (TeleDialogServiceGesellschaft) berörs inte. Avtalsspråket är tyska.

(2) Om kunden är affärsman, juridisk person inom offentlig rätt eller en värdepappersfond reglerad av offentlig rätt, är domstol för alla stridigheter som uppkommer ur detta avtal ansvarig domstol på orten för säljarens registrerade affärssäte; detta om inte en domstol med exklusiv behörighet har utsetts. Säljaren har dock även rättighet att väcka talan mot affärsmannen på dennes bostadsort eller vända sig till ansvarig domstol på orten där denne har sitt registrerade affärssäte. Behörigheten baserad på en domstol med exklusiv behörighet berörs inte av detta.

(3) Vi är skyldiga att informera om att det finns en onlineplattform som EU-kommissionen har tagit fram för s.k. tvistlösning på nätet. Du kommer till denna plattform genom att följa den här länken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ I samband med detta är vi dessutom skyldiga att meddela vår mejladress. Den är följande: service@bergfreunde.se.

(4) Vi anstränger oss alltid för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i samråd med kunden vad gäller befintliga avtal. Vi vill emellertid understryka att vi inte är skyldiga att delta i ett förlikningsförfarande med konsumenten (enligt VSBG, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) och tyvärr inte heller erbjuder våra kunder att delta i ett sådant förfarande.

Ytterligare information:


Version från och med marsch 2024

€ 5 direkt
Till din nästa order
Nej, tack.