Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor för företaget Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, nedan betecknad som säljare.

§ 1 Allmänt, begreppsdefinitioner

(1) Följande Allmänna affärsvillkor gäller för affärsförhållandet mellan säljaren och kunden i den vid tidpunkten för köpet giltiga utformningen.

(2) Konsument är varje fysisk person som sluter ett rättsavtal för ändamål som till övervägande del vare sig kan tillgodoräknas personen kommersiellt eller dennes självständiga yrkesverksamhet. Företagare, i enlighet med affärsvillkoren, är fysiska eller juridiska personer eller rättskapabla föreningar som vid slutande av rättsavtalet handlar kommersiellt eller utövar självständiga yrkesverksamhet. Kunden, i enlighet med affärsvillkoren, är både konsument och företagare.

(3) Individuella avtalsöverenskommelser har företräde framför texten Allmänna affärsvillkor. Avvikande, mot varandra stående eller kompletterande Allmänna affärsvillkor ingår inte i avtalet om inte dess giltighet uttryckligen godkänns.

§ 2 Ingående av avtal

(1) Presentationen av varan på säljarens webbsida utgör ingen offert i rättslig bemärkelse utan utgör endast en uppmaning till kunden att be om en offert i rättslig bemärkelse. De beställda varorna kan av tekniskt begränsade visningsmöjligheter kan avvika något från det som kan antas på basis av de på internet visade varorna; i synnerhet gäller detta färgavvikelser i den mån färgen kan bedömas.

(2) Beställning från kunden kan ske via säljarens internetsida, via mejl, per telefon men även skriftligen. Beställningen från kunden utgör en bindande offertförfrågan för slutande av ett köpavtal omfattande beställd(a) vara/varor.

(3) Säljaren ska utan dröjsmål, via mejl, bekräfta mottagandet av kundens beställning.

a) Köpavtalet uppkommer inte vid betalning via förskottsbetalning/banköverföring, faktura eller postförskott redan i samband med denna beställningsbekräftelse utan först när ett separat mejl skickas innehållande en orderbekräftelse eller vid leverans av varan. Säljaren är berättigad att godta det i beställningen innehållande avtalsförslaget inom 5 arbetsdagar. För en på elektronisk väg beställd vara är säljaren berättigad att godta beställningen inom 2 arbetsdagar efter att beställningen har inkommit. Ett godkännande kommer genast om säljaren levererar varan inom denna tidsfrist.

b) Dessutom uppkommer avtalet redan i samband med kundens betalningsanvisning, beroende på valt betalningssätt.

(4) Säljaren har rätt att annullera kundens hela beställning vid uppenbart felaktiga prisangivelser. Detta gäller i synnerhet priser som saknas på grund av fel i butiken, varor prissatta till noll kronor eller felaktiga fasta priser. Detta gäller även om produkter inte längre är tillgängliga på grund av oförutsedda flaskhalsar i leveranserna. Betalningar som redan erhållits ska återbetalas av säljaren omedelbart (dvs. inom sju dagar efter annullering) med den betalningsmetod som kunden valt. I händelse av en annullering från säljarens sida tillförs kunden inte några kostnader.

(5) Ingående av avtal sker med förbehåll för om leverans från underleverantör inte kan ske på korrekt eller regelrätt sätt, inte alls eller endast i form av partiell leverans. Detta gäller endast i de fall då icke-leverans inte faller tillbaka på säljaren och denna, med påbjuden ansträngning, har slutit ett kompensationsavtal med leverantören. Säljaren kommer att vidta alla tänkbara ansträngningar för att skaffa fram varan. I annat fall ersätts motprestationen (betalningen) utan dröjsmål. I det fall som varan inte, eller endast delvis, finns att tillgå, informeras kunden utan dröjsmål.

(6) Om kunden beställer varan på elektronisk väg, sparar säljaren avtalstexten och skickar den, tillsammans med den rättsverksamt inkluderade texten Allmänna affärsvillkor, till kunden per mejl efter att avtal har ingåtts.

§ 3 Äganderättsförbehåll

(1) Vad gäller konsumenter, förbehåller sig säljaren äganderätten till varan tills hela köpbeloppet har erlagts. Vad gäller företagare, förbehåller sig säljaren äganderätten till varan tills alla fodringar har betalats för den löpande affärsuppgörelsen.

(2) Vid avtalsstridigt agerande från kundens sida, i synnerhet vid betalningsförseningar, vid felaktiga uppgifter från kunden angående sin kreditvärdighet eller om en hemställan om insolvensförfarande har inletts – i förekommande fall med fristsättning - har säljaren rätt att frångå avtalet och kräva tillbaka varan i den mån kunden inte, eller inte fullständigt, har fullgjort sin motprestation (betalningsplikt).

(3) Företagaren är berättigad att, enligt en regelrätt affärsuppgörelse, sälja varan vidare. Denne avskriver redan i detta läge alla fordringsanspråk i nivå med fakturabeloppet som genom vidareförsäljningen överförs till en tredje part. Säljaren godkänner överlåtelsen av fordran. Efter överlåtelsen har företagaren befogenhet att kräva in fordran. Säljaren förbehåller sig att inkräva fordran själv så snart som företagaren inte uppfyller sina betalningsskyldigheter och ställer in betalningarna.

(4) Säljaren är skyldig, på begäran av kunden, att frisläppa säkerheter som tillkommer denne i den mån beloppet motsvarar det realiserbara värdet för säkerheten för aktuell fordran överstiger värdet med mer än 10 %. Valet av säkerheter som ska frisläppas åligger säljaren.

§ 4 Ersättning

(1) Angivet köpbelopp är bindande. Lagstadgad moms ingår i köpbeloppet: Tillkommande fraktkostnader vid frakt framgår av Fraktkostnadsöversikt/leveransbegränsningar. Kostnader för förpackningsmaterialet ingår i fraktkostnaden.

(2) Kunden är skyldig, inom 14 dagar efter erhållande av orderbekräftelsen per mejl resp. mottagandet av fakturan, att betala totalbeloppet. Efter att denna frist är passerad, är kunden försenad med betalningen.

Om kunden väljer betalningssättet ”Köp mot faktura” är kunden, i motsatts till mening 1, skyldig att betala hela beloppet inom 10 dagar efter mottagandet av fakturan. Efter att denna frist är passerad, är kunden försenad med betalningen.

(3) Kunden har rätt till justering endast när dennes motkrav har vunnit laga kraft, har erkänts eller inte har bestridits av säljaren. Köparens rätt till justering gällande avtalskrav och övriga krav vid inledning eller genomförande av detta avtalsförhållande berörs inte av detta. Kunden kan endast utöva en retentionsrätt om dennes motkrav avser samma avtalsförhållande.

(4) Kunden samtycker till att fakturan skickas elektroniskt till den e-postadress som hen angett vid beställningen, eller tillhandahålls online för nedladdning. Undantagsvis kan kunden kräva att få fakturan i pappersformat.

§ 5 Betalningsalternativ

(1) Vid betalningen kan kunden välja mellan olika betalningssätt. Vi erbjuder alltid ett vanligt förekommande och kostnadsfritt betalningssätt. Säljaren har rätt att utesluta enskilda betalningssätt. Vilka betalningssätt som är tillgängliga framgår uteslutande av alternativen som visas på vår webbsida under beställningen. Du kan inte kräva att få betala på ett visst sätt utifrån illustrationen nedan om detta inte visas bland betalningsalternativen när du gör din beställning.

(2) Vid betalning via PayPal måste kunden logga in sig på www.paypal.com. Användarvillkoren hos paypal.com gäller i det fallet.

(3) Vid betalning via postförskott betalar kunden direkt till transportföretaget.

(4) Vid köp mot faktura informeras kunden inom ramen för köpprocessen över gällande affärsvillkor och måste också sedan uttryckligen godkänna dessa.

(5) Information om betalningssätten och eventuellt tillkommande kostnader för valt betalningssätt hittar du i vår Kundinformation och under översikten Betalningssätt på vår webbplats.

§ 6 Frakt

(1) Säljaren levererar uteslutande till de länder som anges under Fraktkostnadsöversikt (leveransbegränsningar).

(2) Leveranstiden för leveranser anges på respektive produktsida. Leveranstidens start avgörs (beroende på valt betalningssätt) enligt styckena 3 till 5.

(3) Vid betalning i förskott/via banköverföring eller PayPal startar leveranstiden en dag efter betalningsanvisningen. Vid alla övriga betalningssätt startar leveranstiden en dag efter beställningen.

(4) Om leveranstidens start eller slut infaller på en lördag, söndag eller officiell helgdag, förskjuts leveranstidens start eller slut till påföljande vardag.

(5) Information om leveranstider för leveranser utanför Tyskland anges under Kundinformation och i översikten Fraktkostnader.

(6) Avseende förbehållet för regelrätt leverans från underleverantör, hänvisar säljaren till § 2 stycke 4 i texten Allmänna affärsvillkor.

(7) Försäljaren har rätt att göra delleveranser i den mån en delleverans, med hänsyn taget dennes intressen, kan antas gynna kunden. Kunden påförs inga merkostnader för detta.

§ 7 Lagstadgad ångerrätt

(1) Information om den lagstadgade ångerrätten finns i vår kundinformation.

(2) Ytterligare ej bindande anvisningar för retur:

För att returnera varan/varorna kan du använda vår RETUR-process som du hittar här.

Villkoren som anges i detta stycke är inte en förutsättning för att ångerrätten effektivt ska kunna utövas.

§ 8 FRIVILLIG, AVTALSENLIGT INKLUDERAD 100 DAGARS RETURRÄTT

(1) Konsumenter kan returnera de varor som mottagits till oss inom 100 dagar från mottagandet utan att ange skäl. Tidig leverans av varorna är tillräcklig för att uppfylla tidsfristen. Förutsättningen för att utöva den frivilliga returrätten är dock att varorna är i sitt ursprungliga skick, fullständiga och obrukna. Varorna måste returneras utan skada och i korrekt förpackning, inklusive alla etiketter och transportskyddsmaterial. Så långt det är rimligt ska förpackningen för vidarebefordran användas för retur.

Returen måste göras till följande adress:

Bergfreunde GmbH Peter-Schaufler-Straße 18 72108 Rottenburg, Tyskland

(2) Returkostnader:
Returkostnaderna bärs av konsumenten. Du hittar mer information om returmetoderna här. Köpeskillingen kommer att återbetalas via den betalningsmetod som används för den ursprungliga betalningsmetoden senast 30 dagar efter att vi har mottagit de returnerade varorna.

(3) Den för konsumenter gällande lagstadgade ångerrätten berörs inte av att regleringen i avtalet gällande extra returrätt efterlevs. Såväl den förutnämnda ångerrätten, liksom övriga lagstadgade garantirättigheter, berörs inte av förutnämnda bestämmelser avseende den frivilliga, i avtalet stipulerade, returrätten.

§ 9 Riskövergång

(1) Vad gäller konsumenter övergår faran för den tillfälliga förstörelsen och tillfälliga försämringen av den sålda varan, även vid försändelseköp, vid överlämningen av varan till konsumenten.

(2) Vad gäller företagare övergår faran för den tillfälliga förstörelsen och tillfälliga försämringen av den sålda varan vid överlämningen till företagaren;, vid försändelseköp i samband med överlämning av varan till speditören, fraktföraren eller annan person eller organisation som har utsetts att verkställa leveransen.

(3) Överlämningstillfället står fast även om kunden är försenad med att ta emot produkten.

§ 10 Garanti

(1) Kunden har en lagstadgad garantirätt som modifieras enligt §§ 10,11 i texten Allmänna affärsvillkor.

(2) Beställda varor kan inom ramen för det som kan antas rimligt avvika något från de på internet avbildade varorna. Med hänvisning till § 2 stycke 1 i texten Allmänna affärsvillkor.

(3) Konsumenten kan välja om de vill kräva kompensation i form av reparation eller ersättningsleverans. Försäljaren kan neka till en viss typ av kompensation om den är förknippad med orimligt höga kostnader och den andra typen av kompensation inte innebär stora nackdelar för konsumenten. Vad gäller företag, kompenserar säljaren för brister i varan i första hand efter eget godtycke, antingen i form av reparation eller ersättningsleverans.

(4) Om kompensationsåtgärden slår fel kan kunden, i princip efter eget val, begära sänkning av köpbeloppet (minskning), upphäva avtalet (frånträde) eller skadeersättning istället för prestationen. Om det uteslutande rör sig om oväsentliga brister, har kunden – med hänsyn taget till båda parters intressen – ingen ångerrätt. I stället för skadersättning för utebliven prestation, kan kunden kräva ersättning för onödiga utgifter, inom ramen för § 284 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), som denne i god tro har lagt ut efter att varan har erhållits, och som är försvarbara. Om kunden väljer skadeersättning istället för prestation, gäller ansvarsbegränsningar enligt § 9 stycke 1 in texten Allmänna affärsvillkor.

(5) Företagare måste påvisa de uppbenbara bristerna hos den levererade varan för säljaren inom en period på 2 veckor efter erhållande av varan; i annat fall kan garantianspråken inte göras gällande. För att tillvarata fristen, räcker det med rättidig avsändning resp. rättidigt meddelande. För affärsfolk gäller § 377 i HGB ( =”Handelsgesetzbuch”, tysk handelsrättsbok)

(6) Om kunden är företagare gäller som varans skick i princip endast säljarens produktbeskrivning såsom har överenskommits. Offentliga uttalanden, reklam eller marknadsföring från tillverkaren utgör inte underlag för någon avtalsenlig beskaffenhet hos varan.

(7) Garantitiden för konsumenter uppgår till 2 från och med leverans av varan. Däremot är garantitiden för företagare 1 från och med leverans av varan. För begagnade produkter uppgår garantitiden också till 1 från och med leverans av varan. Den ettåriga garantitiden gäller inte om säljaren kan anklagas för grov oaktsamhet och vidare inte i fall där säljaren kan tillskrivas kropps- eller hälsoskador och om kunden mister livet i samband med ett garantifall samt vid leveransregress enligt §§ 478, 479 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Säljarens ansvar enligt produktansvarslagen berörs inte av detta.

(8) I avvikelse från stycke 7, gäller den regelmässiga preskriptionstiden när en säljare med berott mod har dolt en brist.

(9) Säljaren lämnar inte några garantier i rättslig bemärkelse till kunden, om inget annat uttryckligen har överenskommits. Tillverkningsgarantier berörs inte av detta.

§ 11 Ansvarsbegränsningar

(1) Vid mindre allvarliga tjänstefel begränsar sig ansvaret till de i samband med varutyp förutsebara, avtalstypiska och omedelbara genomsnittsskador. Detta gäller även vid mindre allvarliga tjänstefel som begås av säljarens lagliga företrädare eller vikarierande agent resp. utförare. Försäljaren ansvarar inte för mindre allvarligs skador orsakade av oväsentliga avtalsenliga skyldigheter. Försäljaren ansvarar emellertid för skador gällande kundens avtalsväsentliga rättslägen. Avtalsväsentliga rättslägen är sådana som ska gynna kunden enligt avtalets innehåll och ändamål. Säljaren ansvarar vidare för brott mot skyldigheter vars uppfyllande krävs för att avtalsinnehållet överhuvudtaget ska fungera regelrätt och på vars efterlydnad kunden ska kunna lita på.

(2) De nämnda ansvarsbegränsningarna avser inte anspråk som kunden kan ha gällande garantier och/eller produktansvar. Vidare gäller ansvarbegränsningarna inte vid bedrägligt beteende, brott mot avtalsväsentliga förpliktelser samt för kropps- och hälsoskador resp. om kunden mister livet som kan hänföras till säljaren.

(3) Säljaren ansvarar endast för det egna innehållet på webbutikens sidor. I den utsträckning det finns åtkomst till andra webbsidor via länkar, ansvarar säljaren inte för det främmande innehållet på dessa sidor. Säljaren samtycker inte till det främmande innehållet. I den utsträckning försäljaren får kännedom om lagstridigt innehåll på externa webbsidor, spärras åtkomsten till dessa sidor utan dröjsmål.

§ 12 Slutbestämmelser, tvistlösning

(1) Tysk lag tillämpas. Vad gäller konsumenter som inte sluter avtal för yrkes- eller affärsändamål, avser valet av tillämplig lag endast i den utsträckning som garanterat skydd genom tvingande bestämmelser i form av statlig rätt, av vilken konsumenten omfattas, frånkänns. Bestämmelserna i FN-konventionen om internationella köp används inte. § 14 stycke 12 i TDSG (TeleDialogServiceGesellschaft) berörs inte.

(2) Om kunden är affärsman, juridisk person inom offentlig rätt eller en värdepappersfond reglerad av offentlig rätt, är domstol för alla stridigheter som uppkommer ur detta avtal ansvarig domstol på orten för säljarens registrerade affärssäte; detta om inte en domstol med exklusiv behörighet har utsetts. Säljaren har dock även rättighet att väcka talan mot affärsmannen på dennes bostadsort eller vända sig till ansvarig domstol på orten där denne har sitt registrerade affärssäte. Behörigheten baserad på en domstol med exklusiv behörighet berörs inte av detta.

(3) Vi är skyldiga att informera om att det finns en onlineplattform som EU-kommissionen har tagit fram för s.k. tvistlösning på nätet. Du kommer till denna plattform genom att följa den här länken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ I samband med detta är vi dessutom skyldiga att meddela vår mejladress. Den är följande: service@bergfreunde.se.

(4) Vi anstränger oss alltid för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i samråd med kunden vad gäller befintliga avtal. Vi vill emellertid understryka att vi inte är skyldiga att delta i ett förlikningsförfarande med konsumenten (enligt VSBG, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) och tyvärr inte heller erbjuder våra kunder att delta i ett sådant förfarande.

Ytterligare information:


Uppdaterad den 4 Maj 2022

€ 5 direkt
Till din nästa order
Nej, tack.